Infographic – Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn địa bàn dân cư

382

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN TRÊN ĐỊA BÀN DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2019 – 2022

(Theo kết luận tại Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa XI).

Nguồn tư liệu: Ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

Xem thêm infographic liên quan