Tổng hợp phong chữ Tiếng Việt dành cho thiết kế

Các phông chữ dành cho thiết kế Việt hóa phổ biến là UTM-, UVN-, Vn., VNI-.

TẢI FONT:

FONT UTM

FONT UVN

 

 

 

Bình luận