Tổng hợp phong chữ Tiếng Việt dành cho thiết kế

0
364

Các phông chữ dành cho thiết kế Việt hóa phổ biến là UTM-, UVN-, Vn., VNI-.

TẢI FONT:

https://thaitrien.com/wp-content/uploads/2018/04/font-utm.zip

https://thaitrien.com/wp-content/uploads/2018/04/font-uvn.zip

Bình luận