Tham vọng khủng khiếp đằng sau việc đổi tên Twitter thành X.com của Elon Musk

704