Infographic – Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh

212

Project do Thái Triển thực hiện theo đặt hàng của Thành Đoàn TP. HCM.