Chia sẻ – Vector Sheet nhạc – Midi bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác” – Đoàn Ca

4357
7

Nhân tháng Thanh niên 2020, chia sẻ đến các bạn vector sheet nhạc kèm với midi nhạc bài hát Thanh niên làm theo lời Bác – Đoàn Ca. Do tìm không đâu ra sheet nhạc nên mình làm lại luôn cho nhanh.

Thanh niên làm theo lời Bác là một sáng tác của nhạc sĩ HOÀNG HÒA. Ông từng tham gia hoạt động Thanh niên cứu quốc năm 16 tuổi; làm Bí thư Tỉnh Đoàn, Ủy viên thường vụ Trung ương Đoàn.

Bài hát Thanh niên làm theo lời Bác được viết năm 1952, tên ban đầu là Thanh niên xung phong làm theo lời Bác.

Đến tháng 7/1954, bài hát được đổi tên thành “Thanh niên làm theo lời Bác” tại Hội nghị cán bộ Đoàn Toàn quốc.

Bài hát có 4 câu thơ của Bác Hồ tặng đơn vị Thanh niên Xung phong, đơn vị 312 bảo đảm giao thông tại Việt Bắc ngày 28/3/1951, đăng trên báo Cứu quốc:

“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.

Tải vector Sheet nhạc PDF và File midi (.mp3) nhạc để hát đúng note.

What’s your Reaction?
+1
4
+1
6
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Thái Triển
WRITTEN BY

Thái Triển

Thái Triển là một designer nghiệp dư, yêu thích công nghệ, máy tính, vẽ vời, phát triển web và ứng dụng. Hiện tại mình đang làm Chủ tịch, CEO, Nhân viên kiêm luôn tạp vụ, giao hàng cho Công ty TNHH Thái Triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

7 thoughts on “Chia sẻ – Vector Sheet nhạc – Midi bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác” – Đoàn Ca

  1. I love seeing more and more people visiting your blog. I, who have been together for a long time, created a forum with the same topic as yours this time. The subject is going to be captured by 플레이포커머니상.

  2. I have been looking for articles on these topics for a long time. slotsite I don’t know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day

  3. Your writing has taken me one step further. I look forward to seeing your steady growth in the future. thank you 🙂 먹튀검증

  4. Well I truly enjoyed reading it. This subject offered by you is very helpful and accurate:) 토토사이트추천

  5. Your article has answered the question I was wondering about! I would like to write a thesis on this subject, but I would like you to give your opinion once 😀 safetoto

  6. Many people say it surrounds the simul. I’m afraid to see more than I can imagine먹튀검증사이트

  7. This is a really helpful article for me. thank you. I am a person who 토토사이트추천 does things. I hope I can help you through me 🙂