Bộ nhận diện Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ 2019

674

Bộ nhận diện Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.