Infographic – Sưu tầm tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

631

Trong suốt cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có rất nhiều tên gọi, bí danh hay bút danh khác nhau. Mỗi tên gọi, bí danh hay bút danh của Người đều có một ý nghĩa riêng, phục vụ lợi ích cách mạng; phần nào cũng đã phản ánh nhân cách, tư tưởng lớn lao của Người về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Dưới đây là các tên gọi, bí danh, bút danh của Bác. Ngoài 175 tên gọi, bí danh, bút danh được sưu tầm, hiện vẫn còn khoảng 30 tên gọi, bí danh, bút danh được cho là của Hồ Chí Minh, nhưng chưa có cơ sở để khẳng định chắc chắn hoặc chứng minh cụ thể Bác đã dùng vào thời gian nào, trong trường hợp nào, nên vẫn chưa thể công bố chính thức.

Nguồn: tulieuvankien.dangcongsan.vn, Bảo tàng Hồ Chí Minh; Đồ họa: Thái Triển.