Infographic – Sưu tầm tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

0
253

Trong suốt cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có rất nhiều tên gọi, bí danh hay bút danh khác nhau. Mỗi tên gọi, bí danh hay bút danh của Người đều có một ý nghĩa riêng, phục vụ lợi ích cách mạng; phần nào cũng đã phản ánh nhân cách, tư tưởng lớn lao của Người về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Dưới đây là các tên gọi, bí danh, bút danh của Bác

(Nguồn: tulieuvankien.dangcongsan.vn, Bảo tàng Hồ Chí Minh; Đồ họa: Thái Triển)

Bình luận