Google Chrome đã có biểu tượng ứng dụng được design mới

327
google chrome new icon