Infographic – Hướng dẫn xây dựng Chi đoàn 3 chủ động

358

Infographic – Hướng dẫn xây dựng Chi đoàn 3 chủ động do Ban Tổ chức Trung ương Đoàn thực hiện.

Tải file vector in ấn tuyên truyền bên dưới: