#chiase – Vector Logo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nk 2022 – 2027

2404
Logo-Dai-hoi-Doan-TPHCM-XI