#chiase – Vector Logo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nk 2022 – 2027

1758
Logo Dai hoi Doan TPHCM XI