Infographic – Quyền và bổn phận của trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em

934

Theo Luật trẻ em năm 2016 quy định “Trẻ em là người dưới 16 tuổi” không giới hạn trẻ em là công dân Việt Nam mà đối tượng áp dụng của Luật còn bao gồm cả trẻ em là người nước ngoài cư trú tại việt Nam.

Trong đó, Luật đã quy định trẻ em có 25 quyền và 5 bổn phận.

Trẻ em cũng là đối tượng được quan tâm đặc biệt trong nguy cơ bị xâm hại, bạo hành ngày càng nhiều. Do đó, các cơ quan, đoàn thể cũng đang dành nhiều sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em. Một số điều về phòng chống xâm hại trẻ em cũng được thể hiện bằng các infographic.

Mong các bạn chia sẻ để nâng cao thêm nhận thức, đặc biệt là về các nội dung phòng chống xâm hại trẻ em.